Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - BinWin

Obsah:

Článek 1 - Definice

Článek 2 - Identita podnikatele

Článek 3 - Použitelnost

Článek 4 - Nabídka

Článek 5 - Smlouva

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během lhůty na odstoupení

Článek 8 - Využití práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a náklady na to

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 11 - Cena

Článek 12 - Dodržení smlouvy a extra záruka

Článek 13 - Dodání a provedení

Článek 14 - Dohody na dobu určitou: trvání, zrušení a prodloužení

Článek 15 - Platba

Článek 16 - Stížnosti

Článek 17 - Spory

Článek 18 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Článek 19 - Nabytí v platnost

 

Článek 1 - Definice

V těchto obchodních podmínkách se používají následující definice:

1. Doplňková smlouva: smlouva, při které spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby v souvislosti s distanční smlouvou a tyto zboží, digitální obsah a/nebo služby jsou dodány podnikatelem nebo třetí stranou na základě smlouvy mezi třetí stranou a podnikatelem;

2. Lhůta pro odstoupení: období, během kterého může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;

3. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účely související s její obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činností;

4. Den: kalendářní den;

5. Digitální obsah: data produkovaná a dodávaná v digitální formě;

6. Smlouva na dobu určitou: smlouva, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu během určitého období;

7. Trvalý datový nosič: každý nástroj - včetně e-mailu - který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace adresované jemu osobně způsobem umožňujícím budoucí konzultaci nebo použití po dobu, která je přizpůsobena účelu, pro který jsou informace určeny, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;

8. Právo na odstoupení: možnost spotřebitele odstoupit od distanční smlouvy během lhůty pro odstoupení;

9. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která spotřebitelům na dálku nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo službám;

10. Distanční smlouva: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému pro distanční prodej produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb, při kterém do doby uzavření smlouvy výhradně nebo současně využívá jednu nebo více technik distanční komunikace;

11. Modelový formulář pro odstoupení: evropský modelový formulář pro odstoupení uvedený v příloze I těchto obchodních podmínek;

12. Technika distanční komunikace: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a obchodník museli být současně ve stejné místnosti.

Článek 2 - Identita podnikatele

Článek 3 - Použitelnost

1. Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou distanční smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem.

2. Před uzavřením distanční smlouvy je spotřebiteli poskytnut text těchto obecných obchodních podmínek. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením distanční smlouvy uvede, jak lze obecné obchodní podmínky u podnikatele zhlédnout a že budou na žádost spotřebitele co nejdříve zaslány zdarma.

3. Pokud je distanční smlouva uzavřena elektronicky, na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením distanční smlouvy, může být text těchto obecných obchodních podmínek spotřebiteli poskytnut elektronicky takovým způsobem, aby ho spotřebitel mohl jednoduše uchovat na trvalém datovém nosiči. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením distanční smlouvy uvedeno, kde lze obecné obchodní podmínky elektronicky přečíst a že budou na žádost spotřebitele zaslány zdarma elektronicky nebo jinak.

4. V případě, že k těmto obecným obchodním podmínkám se vztahují specifické podmínky produktu nebo služby, druhý a třetí odstavec platí mutatis mutandis a v případě rozporu podmínek může spotřebitel vždy uplatnit příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Článek 4 - Nabídka

1. Je-li nabídka omezena časově nebo podmíněna, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou věrným zobrazením nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo omyly v nabídce podnikatele neváží.

3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojena.

Článek 5 - Smlouva

1. Smlouva, s výhradou ustanovení odstavce 4, je uzavřena v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní příslušné podmínky.

2. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí elektronicky přijetí přijetí nabídky. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí této akceptace, může spotřebitel smlouvu ukončit.

3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikatel přijme vhodná bezpečnostní opatření.

4. Podnikatel může - v rámci zákona - informovat se, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, stejně jako všechny ty fakty a faktory, které jsou důležité pro zdravé uzavření distanční smlouvy. Na základě tohoto vyšetřování má podnikatel dobré důvody nevstoupit do smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost nebo připojit zvláštní podmínky k provádění.

5. Podnikatel zašle spotřebiteli nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu následující informace písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupně uchovat na trvalém datovém nosiči:
a. návštěvní adresu sídla podnikatele, kam může spotřebitel se stížnostmi přijít;
b. podmínky, za nichž a způsobem, jakým může spotřebitel využít právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasný prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
c. informace o zárukách a stávajícím servisu po nákupu;
d. cenu včetně všech daní z produktu, služby nebo digitálního obsahu; případně náklady na dodání; a způsob platby, dodání nebo provedení distanční smlouvy;
e. požadavky na zrušení smlouvy, pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
f. pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, modelový formulář pro odstoupení.

6. V případě prodloužené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

U produktů:

1. Spotřebitel může smlouvu o koupi produktu během lhůty na odstoupení od smlouvy ve lhůtě nejméně 14 dnů bez udání důvodu ukončit. Podnikatel může spotřebitele požádat o důvod odstoupení, ale nemůže ho povinně vyžadovat.

2. Lhůta pro odstoupení uvedená v odstavci 1 začíná den po tom, co spotřebitel, nebo třetí strana určená spotřebitelem, která není přepravcem, obdržela produkt, nebo:
a. pokud spotřebitel objednal několik produktů v jedné objednávce: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela poslední produkt. Podnikatel může, pokud o tom předem jasně informoval spotřebitele před procesem objednání, odmítnout objednávku několika produktů s různými dobami dodání.
b. pokud dodání produktu sestává z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela poslední zásilku nebo část;
c. pro smlouvy na pravidelné dodávání produktů během určitého období: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela první produkt.

U služeb a digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném médiu:

1. Spotřebitel může smlouvu o službách a smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmatatelném médiu, ukončit nejméně 14 dnů bez udání důvodů. Podnikatel může spotřebitele požádat o důvod odstoupení, ale nemůže ho povinně vyžadovat.

2. Lhůta pro odstoupení uvedená v odstavci 3 začíná den po uzavření smlouvy.

Prodloužená lhůta pro odstoupení pro produkty, služby a digitální obsah, který není dodáván na hmatatelném médiu, pokud nebylo informováno o právu na odstoupení:

1. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonně požadované informace o právu na odstoupení nebo modelový formulář pro odstoupení, končí lhůta pro odstoupení dvanáct měsíců po konci původní lhůty pro odstoupení určené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.

2. Poskytl-li podnikatel spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci během dvanácti měsíců od počátečního data původní lhůty pro odstoupení, končí lhůta pro odstoupení 14 dnů po dni, kdy spotřebitel obdržel tyto informace.

Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během lhůty pro odstoupení

1. Během lhůty pro odstoupení bude spotřebitel s produktem a balením zacházet opatrně. Produkt rozbalí nebo použije pouze do té míry, která je nezbytná k určení povahy, vlastností a funkčnosti produktu. Východiskem zde je, že spotřebitel smí s produktem zacházet a produkt zkoumat pouze tak, jak by mu to bylo dovoleno v obchodě.

2. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem způsobu zacházení s produktem, který přesahuje to, co je povoleno v odstavci 1.

3. Spotřebitel není odpovědný za snížení hodnoty produktu, pokud mu podnikatel neposkytl všechny zákonně požadované informace o právu na odstoupení před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy.

Článek 8 - Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené

1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení, musí to podnikateli oznámit do lhůty pro odstoupení pomocí modelového formuláře pro odstoupení nebo jiným jednoznačným způsobem.

2. Co nejdříve, ale do 14 dnů od dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, spotřebitel vrátí produkt nebo jej předá (zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud podnikatel nabídl, že produkt sám vyzvedne. Spotřebitel dodržel lhůtu na vrácení, pokud produkt vrátí před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3. Spotřebitel vrátí produkt se všemi dodanými příslušenstvími, pokud je to možné v původním stavu a balení, a v souladu s rozumnými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.

4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné využití práva na odstoupení nese spotřebitel.

5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu. Pokud podnikatel neoznámil, že spotřebitel musí nést tyto náklady, nebo pokud podnikatel uvede, že náklady sám nese, nemusí spotřebitel nést náklady na vrácení.

6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co prvně výslovně požádal, aby během lhůty pro odstoupení začalo poskytování služby nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, dluží spotřebitel podnikateli částku, která je proporcionální té části plnění, kterou podnikatel splnil v době odstoupení ve srovnání s plným plněním závazku.

7. Spotřebitel nenese žádné náklady za plnění služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, nebo za dodávku dálkového vytápění, pokud:
a. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonně požadované informace o právu na odstoupení, náhradě nákladů nebo modelovém formuláři pro odstoupení, nebo;
b. spotřebitel nevyžádal výslovně zahájení plnění služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění během lhůty pro odstoupení.

8. Spotřebitel nenese žádné náklady za úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném médiu, pokud:
a. před dodáním nevyjádřil výslovně souhlas s tím, aby se smlouva začala plnit před koncem lhůty pro odstoupení;
b. neuznal, že tím ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy při udělení svého souhlasu; nebo
c. podnikatel nezaznamenal toto prohlášení spotřebitele.

9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení, všechny doplňkové smlouvy se zruší zákonem.

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

1. Umožní-li podnikatel spotřebiteli elektronicky odstoupit, neprodleně po obdržení tohoto oznámení odešle potvrzení o jeho přijetí.

2. Podnikatel neprodleně, ale do 14 dnů od dne, kdy byl spotřebitel informován o odstoupení, vrátí veškeré platby provedené spotřebitelem, včetně případných nákladů na dodání, které podnikatel účtoval za vrácený produkt. Pokud podnikatel nabídl, že produkt sám vyzvedne, může s vrácením čekat, dokud nepřijme produkt nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3. Podnikatel použije pro vrácení stejný způsob platby, který použil spotřebitel, pokud s tím spotřebitel souhlasí s jinou metodou. Vrácení je pro spotřebitele zdarma.

4. Pokud si spotřebitel vybral dražší metodu doručení než nejlevnější standardní doručení, podnikatel nemusí vrátit dodatečné náklady na dražší metodu.

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit následující produkty a služby z práva na odstoupení od smlouvy, ale pouze pokud podnikatel toto v nabídce výslovně uvedl včas před uzavřením smlouvy:

1. Produkty nebo služby, jejichž cena závisí na kolísáních na finančním trhu, nad kterými podnikatel nemá vliv a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení;

2. Smlouvy uzavřené během veřejné aukce. Veřejná aukce znamená metodu prodeje, při které podnikatel nabízí produkty, digitální obsah a/nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo kterému je dána možnost být osobně přítomen na aukci pod dohledem aukčního soudce, a kde úspěšný uchazeč je povinen produkty, digitální obsah a/nebo služby zakoupit;

3. Smlouvy o službách po úplném provedení služby, ale pouze pokud:
a. plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel smlouvu plně vykonal;
4. Balíčkové zájezdy uvedené v článku 7:500 nizozemského občanského zákoníku a smlouvy o přepravě cestujících;
5. Smlouvy o službách pro poskytování ubytování, pokud je v smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo období provedení a jiné než pro bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů a stravovací služby;

6. Smlouvy týkající se volnočasových aktivit, pokud je v smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo období provedení;

7. Produkty vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou předem vyrobené a které jsou vyrobeny na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;

8. Produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;

9. Uzavřené produkty, které nejsou z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vhodné k vrácení a jejichž pečeť byla po dodání porušena;

10. Produkty, které jsou po dodání nevratně smíchány s jinými produkty;

11. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech, a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísáních trhu, nad kterými podnikatel nemá vliv;

12. Uzavřené zvukové, video nahrávky a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;

13. Noviny, časopisy nebo magazíny, s výjimkou předplatného na ně;

14. Dodávka digitálního obsahu jiného než na hmatatelném médiu, ale pouze pokud:
a. plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že tím ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy.

Článek 11 - Cena

1. Během platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených produktů a/nebo služeb nezvyšují, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.

2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby s proměnlivými cenami, které podléhají kolísání na finančním trhu a nad kterými podnikatel nemá vliv. Tento vztah k kolísání a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílové ceny, jsou uvedeny v nabídce.

3. Zvýšení cen do 3 měsíců od uzavření smlouvy jsou povolena pouze, pokud jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.

4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy jsou povolena pouze, pokud to podnikatel stanovil a:
a. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
b. spotřebitel má právo smlouvu s účinností od dne, kdy se zvýšení ceny stane účinným, zrušit.
5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 12 - Dodržení smlouvy a extra záruka

1. Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, rozumným požadavkům na spolehlivost a/nebo použitelnost a na den uzavření smlouvy existujícím zákonným předpisům a/nebo vládním nařízením. Pokud bylo dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné než běžné použití.

2. Extra záruka poskytnutá podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli uplatnit na základě smlouvy, pokud podnikatel nesplnil svou část smlouvy.

3. Extra zárukou se rozumí každé závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve kterém uděluje spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které přesahují to, co je zákonně požadováno v případě, že nesplnil svou část smlouvy.

Článek 13 - Dodání a provedení

1. Podnikatel přijme největší možnou péči při přijímání a provádění objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb.

2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel podnikateli sdělil.

3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek, podnikatel provede přijaté objednávky s náležitou rychlostí, i když nejpozději do 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná doba dodání. Pokud je dodání zpožděno, nebo pokud objednávku nelze nebo lze provést pouze částečně, spotřebitel bude o tom informován nejpozději 30 dnů po objednání. V tomto případě má spotřebitel právo smlouvu bez nákladů zrušit a nárok na případné odškodnění.

4. Po zrušení podle předchozího odstavce podnikatel okamžitě vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.

5. Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do okamžiku doručení spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli známému zástupci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 - Dohody na dobu určitou: trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení:

1. Spotřebitel může kdykoli zrušit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, s dodržením dohodnutých pravidel pro ukončení a s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc.

2. Spotřebitel může kdykoli zrušit smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, s dodržením dohodnutých pravidel pro ukončení a s výpovědní lhůtou nejméně jeden měsíc a nejvýše jeden měsíc.

3. Spotřebitel může uvedené smlouvy v předchozích odstavcích:
a. zrušit kdykoli a nejsou omezeny na zrušení v určité době nebo v určitém období;
b. alespoň zrušit stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;
c. vždy zrušit s výpovědní lhůtou, kterou podnikatel stanovil pro sebe.

Prodloužení:

1. Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být mlčky prodloužena nebo obnovena na určitou dobu.

2. Na rozdíl od předchozího odstavce může být smlouva uzavřená na dobu určitou, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky denních novin a týdeníků a časopisů, mlčky obnovena na omezenou dobu maximálně tři měsíce, pokud spotřebitel může tento prodloužený kontrakt ukončit s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc.

3. Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se rozšiřuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být mlčky prodloužena na dobu neurčitou pouze, pokud spotřebitel může kdykoli zrušit s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc. Výpovědní lhůta je nejvýše tři měsíce, pokud smlouva rozšiřuje pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, dodávky denních novin, zpráv a týdeníků a časopisů.

4. Smlouva s omezenou dobou trvání pro pravidelné zavádění denních novin, zpráv a týdeníků a časopisů (zkouškové nebo úvodní předplatné) není mlčky prodloužena a automaticky končí po zkouškovém nebo úvodním období.

Nákladné:

1. Má-li smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli po jednom roce zrušit s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nebrání zrušení před koncem dohodnuté doby trvání.

Článek 15 - Platba

1. Pokud není ve smlouvě nebo dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být částky, které dluží spotřebitel, zaplaceny do 14 dnů od začátku lhůty pro odstoupení nebo v případě nepřítomnosti lhůty pro odstoupení do 14 dnů po uzavření smlouvy. V případě smlouvy na poskytnutí služby začíná tato lhůta den po obdržení potvrzení o smlouvě ze strany spotřebitele.

2. Při prodeji produktů spotřebitelům nesmí všeobecné obchodní podmínky spotřebitele nikdy zavazovat k platbě více než 50 % předem. Pokud je dohodnuta předplatba, spotřebitel nemůže uplatňovat žádná práva týkající se provádění příslušné objednávky nebo služby (služeb), dokud nebyla stanovená předplatba provedena.

3. Spotřebitel má povinnost neprodleně nahlásit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.

4. Pokud spotřebitel nesplní své platební povinnosti včas, je po upozornění podnikatelem na pozdní platbu a podnikatel udělil spotřebiteli lhůtu 14 dnů k tomu, aby stále splnil své platební povinnosti, po neúspěšném uplynutí této 14denní lhůty, dluží zákonné úroky z částky, která je stále dlužna, a podnikatel je oprávněn účtovat spotřebiteli vynaložené mimosoudní vymáhací náklady. Tyto vymáhací náklady činí maximálně: 15 % z dlužných částek do 2 500 €; 10 % nad dalších 2 500 € a 5 % nad dalších 5 000 € s minimem 40 €. Podnikatel může pro prospěch spotřebitele odchýlit od uvedených částek a procent.

Článek 16 - Stížnosti

1. Podnikatel má dobře zveřejněný postup pro stížnosti a zabývá se stížnostmi podle tohoto postupu.

2. Stížnosti týkající se provedení smlouvy musí být podnikateli předloženy plně a jasně popsané do přiměřené doby poté, co spotřebitel zjistil vady.

3. U podnikatele podané stížnosti budou zodpovězeny do 14 dnů od data jejich obdržení. Vyžaduje-li stížnost předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 14 dnů s oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

4. Pokud stížnost nelze vyřešit vzájemnou dohodou do přiměřené doby nebo do 3 měsíců po podání stížnosti, vznikne spor, který podléhá řešení sporů.

5. Stížnosti je také možné hlásit prostřednictvím evropské platformy ODR (https://ec.europa.eu/odr).

Článek 17 - Spory

1. Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto obecné obchodní podmínky, se výhradně vztahuje nizozemské právo.

Článek 18 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Dodatečná nebo odchylující se ustanovení od těchto obecných obchodních podmínek nesmí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupně uchovat na trvalém datovém nosiči.

Článek 19 - Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.3.2024